Logo Casper Douma - Photographer of Bonaire

Algemene Voorwaarden CIC DOUMA BV

Algemene Voorwaarden CIC DOUMA BV

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder beeldmateriaal: foto’s die zijn gemaakt in opdracht van de klant, zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw.

Beelddrager: usb/upload/streaming waarop het beeldmateriaal staat, welke de klant ontvangt na een opdracht. Fotograaf : Casper Douma Photography, zoals omschreven in artikel 6:231 BW.

Klant: de wederpartij, zoals omschreven in artikel 6:231 BW.

Gebruik: het gebruik maken van beeldmateriaal, zoals omschreven in artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en klant, inclusief offertes,

opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij tekenen en/of accepteren van een offerte geeft de klant aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

2. Offerte
2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te wijzigen of in te trekken, tenzij er al een akkoord is gegeven door de klant. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een (deel van de) prijs. Met een handtekening of schriftelijk akkoord geeft de klant aan dat hij akkoord is gegaan met zowel de offerte als de algemene voorwaarden.

page1image62759456

3. Prijs
3.1 Wanneer klant en fotograaf geen prijs hebben afgesproken, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde prijs van toepassing.

3.2 Wanneer en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde prijs kan worden gesproken, zal de videograaf naar redelijkheid de prijs bepalen, waarbij de videograaf zich onder meer zal kunnen baseren op de in de markt gangbare prijzen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar prijzen zoals door collega’s van de fotograaf in rekening gebracht, wat in voorgaande vergelijkbare gevallen redelijk is gevonden, vergelijkende prijzen zoals die in omringende landen door videografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de klant gewenste werk.

3.3 Wanneer het aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke noodzakelijk waren, mag de fotograaf ook deze kosten in rekening brengen bij de klant.

3.4 De fotograaf is vrij om een prijswijziging door te voeren, maar deze is nooit van toepassing op een reeds aanvaarde offerte.

3.5 De fotograaf is nooit verplicht een kortingsactie toe te passen op een reeds geboekte en aanvaarde opdracht.

4. Factuur en betaling
4.1 De klant controleert de factuur van de fotograaf op eventuele onjuistheden. Indien de klant niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail de factuur vanwege relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de klant op reclamatie.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien werkdagen na factuurdatum. In geval van een wedding shoot of een fotografie tour wordt van de klant verwacht dat het resterende bedrag van de offerte twee weken voor de bruiloft/fotografie tour is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

page2image62712800

4.3 De klant betaalt het openstaande bedrag aan de fotograaf zonder korting of vraag om compensatie, uitgezonderd aanbetalingen die de klant aan de fotograaf heeft overgemaakt.

4.4 Wanneer de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, inbegrepen een inbreuk op auteursrecht, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

4.5 Geen enkel gebruik van het beeldmateriaal op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant een openstaande factuur nog niet heeft voldaan of op een andere manier nog heeft voldaan aan zijn verplichtingen, uit welke vorm van overeenkomst dan ook.

4.6 Wanneer de klant de factuur na 30 dagen na factuurdatum niet heeft voldaan, is Casper Douma Photography gerechtigd om 5% rente per maand en $20 administratiekosten in rekening te brengen.

5. Levering
5.1 Binnen twee weken na uitvoering van de opdracht zullen de foto’s worden geleverd door de fotograaf.

5.2 De in de offertes en dergelijke genoemde termijnen voor de levering worden naar beste weten en ervaring door Casper Douma Photography opgegeven. Ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

5.3 Wanneer de fotograaf en de klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de videograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen prijs met tenminste 10% te verhogen.

6. Klachten
6.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van beeldmateriaal, per e-mail of schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf zal op zijn beurt zo snel mogelijk de klacht proberen op te lossen.

page3image62683984

6.2 De fotograaf is niet verplicht aan de wensen van de klant tegemoet te komen, wanneer deze volgens de fotograaf niet redelijk zijn.

6.3 De fotograaf is niet aansprakelijk voor klachten over stijl, smaak, compositie, hoeveelheid of andere interpretatieve zaken van de geleverde video’s. Ook niet wanneer dit volgens de klant van te voren is afgesproken, tenzij dit op papier staat.

6.4 De fotograaf is niet verplicht tot retournering van een betaling wanneer dit volgens de fotograaf onredelijk is op basis van het geleverde werk.

6.5 Ondanks dat de fotograaf altijd zijn/haar uiterste best zal doen, kan hij/zij niet garanderen dat zij aan alle wensen kan voldoen, of dat ieder moment wordt vastgelegd. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van dergelijke momenten.

7. Opdracht
7.1 Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook komen voor rekening van de klant en zullen door de fotograaf worden uitgevoerd, eventueel na een aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

7.2 Casper Douma Photography is bevoegd, voor een juiste uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.

7.3 Lunch- , diner,- en reis tijd worden als werktijd aangemerkt.

8. Annuleren
8.1 Bij annulering van een wedding shoot of een fotografie tour wordt de aanbetaling niet geretourneerd aan de klant. Annuleren kan tot één maand voor de uitvoerdatum, daarna is de klant de fotograaf het volledige factuurbedrag schuldig.

8.2 In het geval van ziekte van klant zal de fotograaf in overeenstemming een nieuwe datum vast stellen.

page4image62900880

9. Auteursrecht
Het auteursrecht op het beeldmateriaal berust bij de fotograaf.

9.1 De klant is te allen tijde verboden het ontvangen beeldmateriaal te manipuleren met gebruik van programma’s zoals bijvoorbeeld Photoshop, Lightroom, iPhoto of Picasa. Wanneer dit bekend wordt bij de fotograaf is deze gerechtigd een schadevergoeding te eisen zoals genoemd in artikel 10.

9.2 Als met de klant is overeengekomen dat er door Casper Douma Photography ruw materiaal wordt aangeleverd, zodat de klant zelf een selectie en montage kan maken, is artikel 9.1 niet van toepassing.

9.3 Het gemaakte en geleverde beeldmateriaal blijft altijd eigendom van de fotograaf, en daarmee is deze vrij om het beeldmateriaal te publiceren of te gebruiken op welke manier dan ook. Ook wanneer de relatie van de klant verbroken wordt, is de fotograaf vrij om beeldmateriaal te blijven gebruiken.

9.4 De fotograaf is niet verplicht al het gemaakte beeldmateriaal te leveren aan de klant. Enkel de door de fotograaf geselecteerde beelden zullen worden geleverd aan de klant.

9.5 De door Casper Douma Photography bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van Casper Douma Photography en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

10. Inbreuk op auteursrecht
10.1 Elke aanpassing en/of gebruik van beeldmateriaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

10.2 De fotograaf is vrij om een schadevergoeding te eisen bij de klant, met een bedrag dat redelijk is aan de geleden schade.

11. Aansprakelijkheid of overmacht fotograaf
11.1 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de

page5image62886992

hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.2 Casper Douma Photography is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
11.3 Bij ziekte van de fotograaf zal er een vervanger worden geregeld indien mogelijk.

11.4 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of Casper Douma Photography onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.

11.5 Indien naar het oordeel van Casper Douna Photography de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

11.6 Indien naar het oordeel van Casper Douma Photography de overmacht van blijvende aard is kunnen partijen een regeling treffen tot ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen.

11.7 Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van Casper Douma Photography eisen.

12. Faillissement/surseance
Zowel de fotograaf als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de klant heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

13. Rechtskeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

page6image62903376

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

page7image62669632